کارشناسی رنگ و تصادفات

کارشناسی رنگ و تصادفات

 

کارشناسی رنگ و تصادفات خودرو:

 

خریداران و فروشندگان خودرو با تعیین وقت قبلی میتوانند در این مرکز کارشناسی خودرو مورد نظر را انجام دهند و برگه ی تعیین سلامت خودرو از لحاظ تصادفات و رنگ شدگ دریافت نمایند.

 

برگه ی کارشناسی فوق دارای شماره سریال بوده و با داشتن شماره شاسی خودرو،  قابل پیگیری به صورت تلفنی نیز می باشد.