صداگیری

صداگیری و رفع لغزش های کلیه قطعات خوردو

صداگیری

صداگیری و رفع لغزش های کلیه قطعات خوردو به وسیله فوم های حرارتی و خارها و پین ها فابریک و انواع چسب های حرارتی و جوش پلاستیک قطعات پلاستیکی به طور تضمینی انجام می شود


رفع صدا و لغزش های قطعات

به وسیله فوم های حرارتی