صافکاری

صافکاری

 

صافکاری

 

  • صافکاری بدون ریختن رنگ(بی رنگ):

 

مزایای استفاده از روش نوین صافکاری نسبت به روش سنتی:

 

1-بازسازی حداقل 80% محلهای خوردگی و فرورفتگی با استفاده از تکنولوژی مکنده های الکترومغناطیسی و گرم کن های حرارتی تابشی اینفراردها

 

2-دقت بسیار بالا و عدم ایجاد موج، ریختن رنگ و نیش شدن محل آسیب دیده

 

3-باز نشدن قسمتهای دوبل در پشت محل آسیب دیده و فابریک ماندن کلیه درزها و موم های محل آسیب

 

4-از بین نرفتن شفافیت و درخشنگی رنگ  فابریک خودرو به دلیل استفاده از دستگاه اینفرارد حرارتی و وارد نشدن ضربات قالب تنه

 

  • صافکاری تعویض قطعه:

 

در این روش استفاده از ابزارهای دقیق (نانومتری) و انواع جوش های شبه آرگونی و آلومینیومی جهت کسب نتیجه ایده آل الزامی می باشد.این مرکز با بهره گیری از تخصص روز و تجهیزات فوق بازسازی کامل قطعات را انجام می دهد.

مزایای استفاده از روش نوین صافکاری نسبت به روش سنتی:

 

1-بازسازی حداقل 80% محلهای خوردگی و فرورفتگی با استفاده از تکنولوژی مکنده های الکترومغناطیسی و گرم کن های حرارتی تابشی اینفراردها

 

2-دقت بسیار بالا و عدم ایجاد موج، ریختن رنگ و نیش شدن محل آسیب دیده

 

3-باز نشدن قسمتهای دوبل در پشت محل آسیب دیده و فابریک ماندن کلیه درزها و موم های محل آسیب

 

4-از بین نرفتن شفافیت و درخشنگی رنگ  فابریک خودرو به دلیل استفاده از دستگاه اینفرارد حرارتی و وارد نشدن ضربات قالب تنه

 

  • صافکاری تعویض قطعه:

 

در این روش استفاده از ابزارهای دقیق (نانومتری) و انواع جوش های شبه آرگونی و آلومینیومی جهت کسب نتیجه ایده آل الزامی می باشد.این مرکز با بهره گیری از تخصص روز و تجهیزات فوق بازسازی کامل قطعات را انجام می دهد.