صافکاری

مزایای استفاده از روش نوین صافکاری نسبت به روش سنتی

صافکاری بدون ریختن رنگ(بی رنگ)


استفاده از تکنولوژی مکنده های الکترومغناطیسی

بازسازی حداقل 80% محلهای خوردگی و فرورفتگی با استفاده از تکنولوژی مکنده های الکترومغناطیسی و گرم کن های حرارتی تابشی اینفراردها


دقت بسیار بالا و عدم ایجاد موج

دقت بسیار بالا و عدم ایجاد موج، ریختن رنگ و نیش شدن محل آسیب دیده


باز نشدن قسمتهای دوبل

باز نشدن قسمتهای دوبل در پشت محل آسیب دیده و فابریک ماندن کلیه درزها و موم های محل آسیب


از بین نرفتن شفافیت و درخشنگی

از بین نرفتن شفافیت و درخشنگی رنگ فابریک خودرو به دلیل استفاده از دستگاه اینفرارد حرارتی و وارد نشدن ضربات قالب تنه

صافکاری با تعویض قطعه


استفاده از ابزارهای دقیق

در این روش استفاده از ابزارهای دقیق (نانومتری) و انواع جوش های شبه آرگونی و آلومینیومی جهت کسب نتیجه ایده آل الزامی می باشد.این مرکز با بهره گیری از تخصص روز و تجهیزات فوق بازسازی کامل قطعات را انجام می دهد.