شاسی کشی

شاسی کشی

 

شاسی کشی تخصصی خودرو

 

  • شاسی کشی خودرو طبق نقشه و  اطلاعات کارخانه

 

  • جلوگیری از دوباره کاری و وارد نمودن  نیروی بیش از حد 

 

  • صافکاری و پیچیدگی اکسل و تنظیم سر چرخها توسط دستگاه

 

  • پیشگیری از خارج نمودن قطعه  از اندازه مجاز  با توجه به اطلاعات کارخانه