سرامیک کوتینگ

سرامیک کوتینگ

سرامیک بدنه خودرو در واقع نوعی پوشش مقام است که قادرمی باشد از رنگ بدنه اتومبیل ها در برابر عناصر خارجی تا حد زیادی محافظت کند. سرامیک بدنه خودرو به صورت مایع با غلظت های متفاوت استفاده می شود، غلظت یا همان ویسکوزیته سرامیک بدنه خودرو بسته به میزان تراکم اتم های محلول سازنده پوشش متفاوت است. 

سرامیک بدنه خودرو را به نام گلاس کوتینگ نیز می شناسند، زیرا این سرامیک بدنه خودرو مانند یک پوشش اولیه و بدون رنگ عمل می کند و قادر است از بدنه اتومبیل شما در برابر بسیاری از عوامل خارجی محافظت کند. سرامیک بدنه خودرو می تواند از رنگ خودرو شما را دربرابر آفتاب سوختگی، خط و خش، آلودگی های شیمیایی و برخی عناصر فیزیکی مراقبت کند. سرامیک بدنه خودرو دقیقا مانند یک پوشش نازک ولی مقاوم عمل می کند که برروی رنگ بدنه خودرو شما قرار دارد.