رنگ سازی

رنگ سازی

 

رنگ سازی تخصصی خودرو 

 

  • نمونه گیری از رنگ خودرو به وسیله کالر باکس مخصوص 

 

  • دستگاه آنالیز و تشخیص عمق رنگ درجهت ها مختلف 

 

  • ساخت انواع  آستر رنگی جهت زیر ساخت رنگ 

 

  • کمک به پاشش رنگ جهت ضخامت فابریک 

 

  • دستگاه مخصوص تشخیص خواب رنگ  از جهات مختلف