تودوزی

تودوزی

 

تودوزی:

 

  • ترمیم تودوزی

 

  • تعویض تودوزی

 

ترمیم و تعویض تودوزی کلیه خودروهای داخلی و خارجی با استفاده از چرم های مصنوعی و طبیعی و همچنین تغییر رنگ و طراحی تودوزی و داشبورد و فرمان  انواع اتومبیل ها با بهترین کیفیت انجام می گردد.